ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อปท.)98 เม.ย. 64
เรื่อง รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 2822 มี.ค. 64
เรื่อง ส่งประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-017 สายวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน ตำบลพญาวัง จำนวน 3 ช่วง2311 มี.ค. 64
เรื่อง ส่งประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-006 สายคลองสีดา หมู่ที่ 3 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลพญาวัง จำนวน 2 ช่วง1911 มี.ค. 64
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 118-02 สายซับแห้ง-โรงวัว หมู่ที่ 9 บ้านลำพื้นทอง 2823 ก.พ. 64
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) 5229 ม.ค. 64
เรื่อง ส่งประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-010 สายบ้านสำราญใต้ - บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งแฝก 4526 ม.ค. 64
เรื่่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล5914 ม.ค. 64
เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4611 ม.ค. 64
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล507 ม.ค. 64
เรื่อง ส่งประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-010 สายบ้านสำราญใต้ - บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งแฝก 444 ม.ค. 64
เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2563) แลกกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรือไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยฯ7629 ธ.ค. 63
เรื่อง ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-008 สายบ้านวังปลานอก-บ้านวังปลาใน หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา 4029 ธ.ค. 63
เรื่อง ส่งประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-015 สายบ้านโพธิ์สวรรค์1-บ้านโพธิ์สวรรค์2 หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์สวรรค์ 2 5214 ธ.ค. 63
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนตำแหน่งว่าง 492 ธ.ค. 63
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 7521 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 7510 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบ อบต.กำหนด763 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) (อปท.)967 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB