ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันกรณีเหตุพิเศษอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(สังกัดสำนักปลัด)อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
เรื่อง ส่งประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-010 สายบ้านสำราญใต้ - บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งแฝก ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่16) และคำสั่งศุนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ที่ 1/2563 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศปิดการเรียนการสอนฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ ศพด.อบต.ตะกุดไร อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประกาศปิดการเรียนการสอนฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ ศพด.อบต.ตะกุดไร อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
มาตราการในการป้องกัน และควคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-010สายบ้านซับสำราญใต้-บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพอบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-010 สายบ้านซับสำราญใต้-บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวอบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
จุดบริการประชาชน "7วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564"อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันอาคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมทำความสะอาด พร้อมฉีดล้าง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน จุดคัดกรอง จุดบริการประชาชน เพื่อยับยั้งและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2563) แลกกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรือไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยฯศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
มาตรการล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ท่านนายกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564อบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 141-160 | 8/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB