แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 (ในระยะ 6 เดือนแรก)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
คู่มือการดำเนินการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 141-160 | 8/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB