แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กระบวนการในการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานงบรับจ่ายเงินประจำปี 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สถิติการให้บริการเดือนมีนาคม 2564อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สถิติการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2564อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สถิติการให้บริการเดือนมกราคม 2564อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
คู่มือ-การเลื่อนระดับอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
คู่มือ-การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
คู่มือ-การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
คู่มือ-แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
คู่มือ-การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านพัสดุอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัยอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 121-140 | 7/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB