ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 21)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้เข้ามาจุดคัดกรอง การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ กับจังหวัดลพบุรีอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลักษณะเร่ขาย ในเขตตำบลเพชรละครอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ออกรณรงค์เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตลาดสด และตลาดนัดในเขตตำบลเพชรละครอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพในบริเวณ "ที่พักอาศัย"อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ลงทะเบียนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลักษณะเร่ขายที่เข้ามาพื้นที่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามมีมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ตั้งด่านจุดตรวจคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7อบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 101-120 | 6/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB