แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ที่ พช 0023.13/ว 432 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.13/ว 423 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยฯศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.13/ว 424 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 91 กลับต้นสังกัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 145 ลว.26 เม.ย.64 เรื่อง ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 144 ลว.26 เม.ย.64 เรื่อง โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 26 เม.ย.64 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2564 (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
(สสอ.บึงสามพัน) ที่ พช 0832/ว 108 ลว.26 เม.ย.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย (นายกทต.ซับสมอทอด และนายกอบต.ทุกแห่ง)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 568 ลว.23 เม.ย.64 เรื่อง ขอส่งหนังสือ คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ.2563 (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 567 ลว.23 เม.ย.64 เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสถานการ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 566 ลว.23 เม.ย.64 เรื่อง เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของอปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบบของโรคติดเชื้อไวรัสโศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 565 ลว.23 เม.ย.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce" (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.2/ว 2213 ลว.23 เม.ย.64 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ.2564 ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของพนักงานอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการแสดงเจตจำนง ทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
สถิติการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 101-120 | 6/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB