ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรงอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯลฯ (พช0023.16/ว55) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว54) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในสถานศึกษาระดับปฐมวัยฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว53) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯลญ (พช0023.16/ว45) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
มาตรการสำหรับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลักษณะเร่ขายเพชรบูรณ์ (พช0023.16/84) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
บัญชีนวัตกรรมไทย (พช0023.16/ว6) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว16) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว18) สนป.,กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว19) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของอปท.เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด (พช0023.16/ว20) กองคลัง,กองสวัสดิการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติในการขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเลือตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ลต(พช)0002/ว1) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว26) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2563อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.12 (กม.361+086) - บ้านน้ำดุกอบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 81-100 | 5/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB