ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว65) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว71) กองสวัสดิการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯลฯ (พช0023.16/ว74) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการฯลฯ (พช0023.16/ว75) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (พช0023.16/ว76) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ (พช0023.16/ว15) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ (พช0023.16/ว14) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ด่วนที่สุด (พช0218/ว52) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือให้มีการใช้ "แอพพลิเคชั่นหมอชนะ" ด่วนที่สุด (พช0218/ว23) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0218/ว24) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ด่วนที่สุด (พป0003/ว19) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
การตราจโรงแรมที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
การประชาสัมพันธ์มาตราป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศฯ ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
เรื่่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชุมคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ DMHTTอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 61-80 | 4/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB