แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ที่ พช 0023.13/ว 128 เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบกำหนดอายุฯศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.13/ว 129 เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.13/ว 130 เรื่อง การขับเคลื่อนและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.13/ว 453 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตามาสที่ 3ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.13/ว 455 เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.13/ว 456 เรื่อง เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.13/ว 457 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.13/ว 131 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้านทักษะการสื่อสารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.13/ว 459 เรื่อง การบูรณาการงานขุดลอกและกำจัดผักตบชวาศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.13/ว 458 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 602 ลว.28 เม.ย.64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 150 ลว.28 เม.ย.64 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 149 ลว.28 เม.ย.64 เรื่อง แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564 (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 148 ลว.28 เม.ย.64 เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564 (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 601 ลว.28 เม.ย.64 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุน ศพด. ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 601 ลว.28 เม.ย.64 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุน ศพด. ไตรมาส 3 (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 600 ลว.28 เม.ย.64 เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาท้องถิ่น (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ว 599 ลว.28 เม.ย.64 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทต.ซับสมอทอด,อบต.บึงสามพัน,ซับไม้แดง,ซับสมอทอด,สระแก้ว และกันจุ)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ 1136 ลว.28 เม.ย.64 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 64 (ทต.ซับสมอทอด)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.11/ 1131 ลว.28 เม.ย.64 เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อบต.วังพิกุล)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 61-80 | 4/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB