ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1ตันฯทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 2564อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแคมป์สน เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รณรงค์ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ในเขตพื้นที่ตำบลนาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
กำชับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวนาปี 2562/2564 ด่วนที่สุด (พช0218/ว69) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ฝึกอบรมวิชาชีพในหลักสูตร (พช0023.16/ว16) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว19) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
บัญชีนวัตกรรมไทย (พช0023.16/ว20) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
เชิญชวนแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. (พช0023.16/ว17) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯลฯ (พช0023.16/ว18) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า ด่วนที่สุด (พช0218/ว68) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ด่วนที่สุด (พช0218/ว66) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
มาตรการหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0218/ว67) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม) สนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว60) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว62) กองคลัง,กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ศพด.) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว63) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน(ด้านการศึกษา) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว64) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔อบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 41-60 | 3/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB