ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ฯลฯ (พช0023.16/ว98) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปาเทศบาลนครสวรรค์ (พช0023.16/ว99) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (คนงานทั่วไป)อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงกำหนดมาตรการและสถานที่สำหรับจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำปีการศึกษา 2564อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรงอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19)อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บริการส่งน้ำของ อบต.น้ำร้อน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภคบริโภค อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2564อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การจัดรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือนมกราคม ๒๕๖๔อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกาวสัตวแพทย์ สาขาต่างๆอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันกรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล แผนงาน และโครงการ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศตรวจรับพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๐-๐๐๒ สายลำเพียร-ซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านซับสวัสดิ์อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 21-40 | 2/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB