ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5บทความ ตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้.อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7อบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
กิจกรรมโครงการเทศกาลฤดูกาลท่องเที่ยว "อบหมอก กอดนาว ดูดาวที่เขาค้อ"ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ซักซ้อมการติดประกาศหรือคำสั่งต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. ด่วนที่สุด (พช(ลต)51001/ว38) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1502) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่นเต้นเพลงพี่หัวดี" ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1503) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานฯลฯ (พช0023.16/ว1506) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯลฯ (พช0023.16/ว1517) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณรากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ (พช0023.16/ว391) กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/72 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB