ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปั้มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียวอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนเมือง - ฝายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียวอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางเข้า - บ้านนางหมอน มาตชรา ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 12 บ้านสนามบินอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
พิธีมอบบ้านกาชาด ทำบุญ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ผลกระทบจากสถานการณ์พายุโนอึลอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
พิธีมอบบ้านกาชาด ทำบุญ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ราษฎรในพื้นที่อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรถักที่คลุมกล่องทิชชู่จากเชือกร่มทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1145) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ด่วนที่สุด (พช0218/ว1154) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ด่วนที่สุด (พช0218/ว1153) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1146) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
สรุปผลการประชุม ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 (พช0023.16/ว1147) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/72 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB