ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 4)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 3)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2564ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/a3ecckอบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2564อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอยตำบลวังพิกุลอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ร่างประกาศประกวดราคา(e-Bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.6 บ้านสระเกษ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอยตำบลวังพิกุลอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอยตำบลวังพิกุล อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลซับน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลซับน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) จำนวน 2 สายอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/31 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB