หนังสือราชการ - หนังสือราชการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ที่ พช 0023.10/ว 292 ลว.1 ธ.ค.63 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อปท.)14
ที่ พช 0032.313/ว 33 ลว.26 พ.ย.63 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าอบรม (อปท.)16
ที่ พช 0023.10/ว 421 ลว.30 พ.ย.63 เรื่อง แจ้งปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 2-4 (อปท.)19
ที่ พช 0023.10/ว 420 ลว.30 พ.ย.63 เรื่อง แจ้งปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณกำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1-4 (อปท.)19
ที่ พช 0023.10/ว 419 ลว.30 พ.ย.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อปท.)112
ที่ พช 0023.10/ว 418 ลว.30 พ.ย.63 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 (อปท.)110
ที่ พช 0023.10/ว 417 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ (อปท.)117
ที่ พช 0023.10/ 478 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อบต.สระแก้ว)15
ที่ พช 0023.10/ 473 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบบประปาหมู่บ้าน) (อบต.กันจุ)13
ที่ พช 0023.10/ว 287 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง รายงานการสรุปข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 (อบต.ศรีมงคล,พญาวัง,ซับไม้แดง และวังพิกุล)16
ที่ พช 0023.10/ว 286 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อปท.)119
ที่ พช 0023.10/ว 285 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อปท.)114
ที่ พช 0023.10/ว 284 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ (อปท.)114
ที่ พช 0023.10/ว 282 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบ 64 (อปท.)113
ที่ พช 0023.10/ว 283 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 64 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (อบต.กันจุ,ซับไม้แดง,บึงสามพัน,พญาวัง,วังพิกุล,สระแก้ว และหนองแจง)112
ที่ พช 0023.10/ว 415 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง การจำหน่ายฉลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 (อปท.)113
ที่ พช 0023.10/ว 281 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพ ปีงบ 64 งวดที่ 1 (อปท.)113
ที่ พช 0023.10/ว 472 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เเละขอเชิญเข้าร่วมประชุม (ทต.ซับสมอทอด)15
ที่ พช 0023.10/ว 413 ลว.26 พ.ย.63 เรื่อง การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (อปท.)116
ที่ พช 0023.10/ว 414 ลว.26 พ.ย.63 เรื่อง ขอเชิญประชุม (อปท.)116

ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB