หนังสือราชการ - หนังสือราชการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ที่ พช 0023.10/ว 1481 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 63 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่อปท.ฯ (อบต.ซับไม้แดง,พญาวัง,วังพิกุล,ศรีมงคล และหนองแจง)18
ที่ พช 0023.10/ 2051 เรื่อง หารือการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย (ทต.ซับสมอทอด)15
ที่ พช 0023.10/ว 4754 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปีงบ 63 การกระจายอำนาจให้แก่อปท. ไตรมาสที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ทต.ซับสมอทอด)16
ที่ พช 0023.10/ว 1478 เรื่อง ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น (อปท.)112
ที่ พช 0023.10/ว การขอความร่วมมือในการรวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นกรณีการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (อปท.)116
ที่ พช 0023.10/ว 1474 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการฯ ปีงบ 63 งวดที่ 4 (อปท.) 113
ที่ พช 0023.10/ว 1473 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไปหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ปีงบ 63 งวดที่ 4 (ก.ย.63)116
ที่ พช 0023.10/ว 1472 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล (อปท.) 116
ที่ พช 0023.10/ว 341 เรื่อง ดำเนินการผ่านระบบ Google Form เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างของอปท.ให้แล้วเสร็จ (อปท.)118
ที่ พช 0023.10/ว 1469 เรื่อง การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 63 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ฯ (อบต.กันจุ และบึงสามพัน)112
ที่ พช 0023.10/ว 1451 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 (อปท.)117
ที่ พช 0023.10/ว 1452 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563” (อปท.)115
ที่ พช 0023.10/ว 1453 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) (อปท.)114
ที่ พช 0023.10/ว 1454 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียนรถยนต์ เดือน กรกฎาคม 2563 (อปท.)116
ที่ พช 0023.10/ว 1455 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (อปท.)112
ที่ พช 0023.10/ว 1459 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562ฯ (ทต.ซับสมอทอด)15
ที่ พช 0023.10/ว 1460 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค (อปท.)112
ที่ พช 0023.10/ 2006 เรื่อง การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทต.ซับสมอทอด)15
ที่ พช 0023.10/ว 1998 เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (อบต.วังพิกุล)14
ที่ พช 0023.10/ว 340 เรื่อง รายงานสรุปสถานการณืไฟป่าและหมอกควันจากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี 2563 (อปท.)116

ลำดับที่ 1-20 | 1/27 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB