หนังสือราชการ - หนังสือราชการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ที่ พช 0023.11/ว 355 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) (อปท.)11
ที่ พช 0023.11/ 598 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ทต.ซับสมอทอด)11
ที่ พช 0023.11/ว 354 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง แนวทางปกิบัติในการควบคุมดูเเลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)11
ที่ พช 0023.11/ว 353 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง กำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 รุ่นที่ 1- รุ่11
ที่ พช 0023.11/ว 352 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนม้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้ อปท. (อปท.)11
ที่ พช 0023.10/ 588 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการการจัดสรรงบประมาณ ปีงบ 64 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (อบต.สระแก้ว)14
ที่ พช 0023.11/ 587 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.ซับสมอทอด)12
ที่ พช 0023.11/ว 347 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) (อปท.)117
(สสอ.บึงสามพัน) ที่ พช 0832/ว 62 ลว.4 มี.ค.64 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อปท.)118
ที่ พช 0023.11/ว 346 ลว.8 มี.ค.64 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)118
ที่ พช 0023.11/ 574 ลว.8 มี.ค.64 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 (ทต.ซับสมอทอด)13
ที่ พช 0023.11/ 573 ลว.8 มี.ค.64 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (อบต.ซับสมอทอด)17
ที่ พช 0023.11/ว 345 ลว.8 มี.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา (อปท.)116
ที่ พช 0023.11/ว 106 ลว.8 มี.ค.64 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเเละครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สื่อเเละเเหล่งเรียนรู้ (อปท.)115
ที่ พช 0023.11/ว 107 ลว.8 มี.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 (อปท.)115
พช 0023.11/ว 343 ลว.8 มี.ค.64 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ116
ที่ พช 0023.11/ 21 ลว.8 มี.ค.64 เรื่อง โครงการอบรมการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทต.ซับสมอทอด)16
ที่ พช 0023.11 ลว.344 ลว.8 มี.ค.64 เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (อปท.)114
ที่ พช 0023.10/ว 340 ลว.5 มี.ค.64 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล (อปท.)124
ที่ พช 0023.10/ว 339 ลว.5 มี.ค.64 เรื่อง กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 20, 22 – 40 (อปท.)122

ลำดับที่ 1-20 | 1/64 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB