หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.10/ 85 ลว.18 พ.ย.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยสัญจรพบสมาชิก (ทต.ซับสมอทอด)

วันที่ 18 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

พช 0023.3/ว 818 ลว.17 พ.ย.63.pdf158.89 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB