หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.10/ว 408 ลว.18 พ.ย.63 เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อปท.)

วันที่ 18 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

พช 0023.3/ว 817 ลว.17 พ.ย.63.pdf126.62 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB