หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.10/ว 244 ลว.18 พ.ย.63 เรื่อง การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำคัญสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว (อปท.)

วันที่ 18 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

พช 0023.3/ว 5932 ลว.17 พ.ย.63.pdf4.62 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB