หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.10/ว 1469 เรื่อง การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 63 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ฯ (อบต.กันจุ และบึงสามพัน)

วันที่ 16 ก.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

พช 0023.3/ว 4597 ลว.8 ก.ย.63.pdf481.64 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB