หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.10/ว 1451 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 (อปท.)

วันที่ 15 ก.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

พช 0023.2/ว 4681 ลว.11 ก.ย.63.pdf317.12 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB