หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.10/ว 1454 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียนรถยนต์ เดือน กรกฎาคม 2563 (อปท.)

วันที่ 15 ก.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

พช 0023.5/ว 4672 ลว.11 ก.ย.63.pdf884.58 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB