หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.11/ว 503 ลว.8 เม.ย.64 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านพัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงและแนวทางปฏบัติที่เกี่ยวกับด้านพัสดุ ของอปท.จ.พช. (อปท.)

วันที่ 8 เม.ย. 64 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

พช 0023.5/ว 5441 ลว.7 เม.ย.64.pdf388.09 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.02s. 0.50MB