หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.11/ว 355 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) (อปท.)

วันที่ 9 มี.ค. 64 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

พช 0023.3/ว 1369 ลว.4 มี.ค.64.pdf3.01 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.02s. 0.50MB