หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.11/ 598 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ทต.ซับสมอทอด)

วันที่ 9 มี.ค. 64 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

พช 0023.4/ว 1400 ลว.5 มี.ค.64.pdf2.18 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.02s. 0.50MB