หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.11/ว 354 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง แนวทางปกิบัติในการควบคุมดูเเลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

วันที่ 9 มี.ค. 64 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

พช 0023.3/ว 1401 ลว.5 มี.ค.64.pdf655.86 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.02s. 0.50MB