หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.11/ว 352 ลว.9 มี.ค.64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนม้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้ อปท. (อปท.)

วันที่ 9 มี.ค. 64 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

พช 0023.5/ว 1411 ลว.8 มี.ค.64.pdf190.44 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB