บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ] 
      

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

อำนาจหน้าที่

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อำเภอ
(ข) อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของนาย  อำเภอเฉพาะด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


โดยมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้


1.) งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภ อ ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2.) การอำนวยการแก่นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ในกรณีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ/กิ่งอำเภอ
3.) การประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบ กฎหมายและการบริหารงานทั่วไป
4.) การให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบการเงินบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5.) การประสานการกำหนดการกับส่วนราชการอื่นๆ ที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเ ภอ/กิ่งอำเภอ
6.) การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ/กิ่งอำเภอ

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design