บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ระเบียบและกระทรวงต่างๆ ] 
      

ระเบียบและกระทรวงต่างๆ


กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อปร ะกอบกิจการเป็นสถานบริการ_พ.ศ._๒๕๕๕.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น_พ .ศ.๒๕๔๗_แก้ไขเพิ่มเติมถึง_ฉบับที่_๒_พ.ศ.๒๕๕๔.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก_อบต._รองนายก_ อบต._ประธานสภา_อบต._รองประธานสภา_อบต._สมาชิกสภา_อบต._เลขานุก ารนายก_อบต._และเลขานุการสภา_อบต._พ.ศ._๒๕๕๔.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก_อบจ._ รองนายก_อบจ._ประธานสภา_อบจ._รองประธานสภา_อบจ._สมาชิกสภา_อบจ. _เลขานุการนายก_อบจ._ทีปรึกษานายก_อบจ._และกรรมการสภา_อบจ._พ.ศ ._๒๕๕๔.pdf
ประกาศกระทรวงมหาดไทย_เรื่อง_หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระย ะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต ่อเนื่อง.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข องราชการส่วนท้องถิ่น_ฉบับที่_๑๔_พ.ศ.๒๕๕๔.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข องราชการส่วนท้องถิ่น_ฉบับที่_๑๔_พ.ศ.๒๕๕๔.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น _ฉบับที่_๒_พ.ศ.๒๕๕๔.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน_นายก_อบต._รองนาย ก_อบต._ประธานสภา_อบต._รองประธานสภา_อบต._สมาชิกสภา_อบต._เลขาน ุการนายก_อบต._และเลขานุการสภา_อบต._ฉบับที่_๓_พ.ศ.๒๕๕๓.pdf
กฏกระทรวง_การกำหนดการรับน้ำหนัก_ความต้านทาน_ความคงทนของอาค าร_และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั้นสะเทือนของแผ่น ดินไหว_พ.ศ.๒๕๕๐.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชก ารส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2535_แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพ ิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2553.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข องราชการส่วนท้องถิ่น_ฉบับที่_13_พ.ศ.2552.pdf
กฎกระทรวง_ฉบับที่_๒_พ.ศ._๒๔๙๖_ออกตามความในพระราชบัญญัติเทศ บาล_พ.ศ._๒๔๙๖.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2552.pdf กฎกระทรวง_พ.ศ._2541_ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด_พ.ศ._2540.pdf
กฎกระทรวง_พ.ศ.2541_ออกตามความในพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่ น_พ.ศ.2540.pdf
กฎกระทรวง_ฉบับที่_2_พ.ศ._2541_ออกตามความในพระราชบัญญัติองค ์การบริหารส่วนจังหวัด_พ.ศ._2540.pdf
กฎกระทรวง_ฉบับที่_2_พ.ศ.2516_ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี บำรุงท้องที่_พ.ศ.2508.pdf
กฎกระทรวง_ฉบับที่_3_พ.ศ._2541_ออกตามความในพระราชบัญญัติองค ์การบริหารส่วนจังหวัด_พ.ศ._2540.pdf
กฎกระทรวง_ฉบับที่_3_พ.ศ.2511_ออกตามความในพระราชบัญญัติอากร รังนกอีแอ่น_พ.ศ.2482.pdf
กฎกระทรวง_แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น_กระทร วงมหาดไทย_พ.ศ.2551.pdf
กฎกระทรวง_ฉบับที่_3_พ.ศ.2516_ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี บำรุงท้องที่_พ.ศ.2508_ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษี บำรุงท้องที่_ฉบับที่_2_พ.ศ.2516.pdf
กฎกระทรวง_ฉบับที่_4_พ.ศ._2541_ออกตามความในพระราชบัญญัติองค ์การบริหารส่วนจังหวัด_พ.ศ._2540.pdf
กฎกระทรวง_ฉบับที่_4_พ.ศ.2525_ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี บำรุงท้องที่_พ.ศ.2508.pdf
กฎกระทรวง_ฉบับที่_5_พ.ศ._2541_ออกตามความในพระราชบัญญัติองค ์การบริหารส่วนจังหวัด_พ.ศ._2540.pdf
กฎกระทรวง_ฉบับที่_5_พ.ศ._2541_ออกตามความในพระราชบัญญัติองค ์การบริหารส่วนจังหวัด_พ.ศ._2540.pdf
กฎกระทรวง_พ.ศ.2535_ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจ อดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล_พ.ศ.2503.pdf
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น_พ.ศ. 2542.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2545.pdf
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ_ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเ งินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_พ.ศ.2552.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ ิ่น_ฉบับที่_2_พ.ศ.22551_มท_0808.2_6250.pdf
กฏกระทรวง_ฉบับที่_14_พ.ศ._2548_ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื ่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2509.pdf
กฎกระทรวง_กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัว ประชาชน_พ.ศ._2548.pdf
กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้คร อบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎ หมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก_พ.ศ.2548.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 20:14
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design