บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ ] 
      


ชื่อ-สกุล : นายพิศิษฐ์ เพชรพงศ์ไพโรจน์

ตำแหน่ง : ท้องถิ่นอำเภอบึงสามพัน
ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์

056-732833
หมายเลขโทรสาร
056-732833
มือถือ
086-4413858

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ ศิริวัฒน์

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์

056-732833
หมายเลขโทรสาร
056-732833
มือถือ
-

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวชัญญานุช  ไทยประยูร 

ตำแหน่ง : ลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์

056-732833
หมายเลขโทรสาร
056-732833
มือถือ
-

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-09at 16:38
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design