บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด ] 
      

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด

การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั ้นเงินเดือนเดิม_มท_๐๘๐๙.๒_ว๔๙.pdf
แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น _มท_๐๘๐๙.๒_ว๕๐.pdf
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงา นช่าง_ก.จ.มท_๐๘๐๙.๕_ว๑๓.pdf
การกำหนดส่วนราชการมีฐานะเป็นกองหรือสำนัก_หนังสือสำนักงาน_ก. จ._ที่_มท_๐๘๐๙.๒_๗๑.pdf
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน_หนั งสือสำนักงาน_ก.จ._ก.ท._และ_ก.อบต._ที่_มท_๐๘๐๙.๒_ว๒๑.pdf
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงา นการคลัง_๖_นักวิชาการคลัง_๓_นักวิชาการเงินและบัญชี_๓_นักวิชา การพัสดุ_๓_เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน_๓_มท_๐๘๐๙.๕_ว๗.pdf
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนัก งานส่วนท้องถิ่น_มท_๐๘๐๙.๓_ว_๓๓๑.pdf
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนพรรษา_80_พรรษา_พ.ศ._2550_ มท_0809.6_ว_314.pdf
การอนุโลมใช้กฎ_ก.ค.ศ._ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทา งการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่า ขั้นสูงของอันดับ_พ.ศ.๒๕๕๓_มท_๐๘๐๙.๙_๑๘๑.pdf
หารือการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอนมาจากกระทรวงศ ึกษาธิการ_มท_๐๘๐๙.๙_๑๘๖.pdf
ประกาศ_ก.จ._ก.ท._และ_ก.อบต._เรื่อง_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโ ครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น_ ปีงบประมาณ_พ.ศ._2554_ด่วนที่สุด_ที่_มท_0809.3_ว190.pdf
ประกาศ_ก.ท._ก.จ._และ_ก.อบต._เรื่อง_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโ ครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น_ ปีงบประมาณ_พ.ศ.2554_ด่วนที่สุด_ที่_มท_0809.3_ว164.pdf
การกำหนดตำแหน่งในกองพัสดุและทรัพย์สิน_มท_0809.2_ว146.pdf
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม_และการกำหนดบัญชีกล ุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อก ูลกัน_และบัญชีงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง_มท_0 809.9_ว820.pdf
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงา นประชาสัมพันธ์_มท_0809.5_ว76_ว80_ว95.pdf
การยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที ่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี_มท_0809.2_ว66.pdf
การสรรหาตำแหน่งบริหาร_มท_0809.2_ว256.pdf
สรุปมติ_ก.จ._ปี_2552.doc
ประกาศ_ก.ท._ก.จ._และ_ก.อบต._เรื่อง_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโ ครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น_ ปีงบประมาณ_พ.ศ.2553_ด่วนมาก_ที่_มท_0809.3_254.pdf
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหา รส่วนจังหวัดจากระดับ_9_เป็นระดับ_8_เป็นการเฉพาะคราว_มท_0809. 2ว130.pdf
การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู_มท_0809.4_ว47.pdf
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการอ งค์การบริหารส่วนจังหวัด_มท_0809.2_ว45.pdf
ระเบียบคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น_ว่าด ้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น_และคณ ะอนุกรรมการ_ฉบับที่_2_พ.ศ.2552_มท_0809.2_ว389.pdf
การรับรองสำเนาถูกต้องในหนังสือหารือ_มท_0809.5_ว23.pdf
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการถ่ายโอน_ที่รับเงินเด ือนจากเงินอุดหนุน_ด่วนที่สุด_ที่_มท_0809.3_7380.pdf
แจ้งมติ_ก.จ._ในการประชุมครั้งที่_7_2551_เมื่อวันที่_3_ก.ค. 2551_มท_0809.2_ว160.pdf
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ภายหลังบัญชีผู้สอบแข่งขันไ ด้_ครบกำหนด_2_ปี_มท_0809.2ว140.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหร ือพนักงานส่วนท้องถิ่น_ฉบับที่_4_พ.ศ.2551_มท_0809.2_ว135.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น_ มท_0809.2_ว134.pdf
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการกลางข้าร าชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น_ด่วนที่สุด_ที่_มท_0809.8_ว1092. pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชก ารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เก ษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น_1_ระดับ.pdf
แนวทางการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล_กรณีการโอน_ย้าย_ภายหลังการ ประเมินเลื่อนระดับแล้วเสร็จ_มท_0809.2_ว128.pdf
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด.pdf
ประกาศ_ก.จ._ก.ท._และ_ก.อบต._เรื่อง_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโคร งการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น_ด่ วนที่สุด_ที่_มท_0809.5_ว125.pdf
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการองค์การบร ิหารส่วนจังหวัด_พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น_ฉบับที่_3_พ.ศ.2551_มท_0809.2_ว1314.pdf

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 03-เมย.-08at 09:17
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design