บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ระเบียบ/พรก. ] 
      

ระเบียบ/พรก.

พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน.pdf
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง_เงินค่าเบี้ย.pdf
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ย.pdf
พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2500 _พ.ศ.2501.pdf
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงา นบุคคลส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542_ฉบับที่_2_พ.ศ.2550.pdf
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงา นบุคคลส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542_พ.ศ.2543.pdf
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_2_พ.ศ.2521.pdf
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_3_พ.ศ.2525.pdf
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_4_พ.ศ.2532.pdf
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_5_พ.ศ.2535.pdf
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_6_พ.ศ.2537.pdf
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_7_พ.ศ.2538.pdf
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_10_พ.ศ.2542.pdf
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล_พ.ศ.2539.pdf
พระราชบัญญัติเทศบาล_ฉบับที่_13_พ.ศ.2552.pdf
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ_ฉบับที่_๒_พ.ศ._๒๕๕๓.pdf
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ_พ.ศ._๒๕๔๖.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา_ฉบับที่_2_พ.ศ.255 2.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล_ฉบับที่_6_พ.ศ.2 552.pdf
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด_ฉบับที่_4_พ.ศ.2552.pdf

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design