ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเ ภอบึงสามพัน