บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 109 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นางสาวเมตตา  สินยบุตร
นายอำเภอบึงสามพัน

..............................นายสุรชัย  ไทยวัฒนาตระกูล
ประธานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ   [ 29/8/2562 10:01:51 ]

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ   [ 25/7/2562 10:30:29 ]

รับโอนพนักงานส่วนตำบล   [ 20/6/2562 10:01:17 ]

การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)   [ 21/11/2561 11:38:38 ]

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์   [ 15/9/2560 15:58:44 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง   [ 14/9/2560 10:15:28 ]

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง   [ 25/8/2560 11:05:07 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การตรวจแนะนำการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบ 63 (นายกทต.ซับสมอทอด,นายกอบต.ทุกแห่ง) 11-ตค.-19
ห้ามเข้า ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (อปท.) 11-ตค.-19
ห้ามเข้า แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) (อปท.) 11-ตค.-19
ห้ามเข้า โครงการเพิ่มเติมทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (อปท.) 11-ตค.-19
ห้ามเข้า การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 (อปท.) 11-ตค.-19
ห้ามเข้า รายงานการประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในฯ (อปท.) 10-ตค.-19
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. ปีงบ 64 (อปท.) 10-ตค.-19
ห้ามเข้า แจ้งกำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ (อบต.ทุกแห่ง ยกเว้น อบต.ศรีมงคล) 10-ตค.-19
ห้ามเข้า การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อปท.) 10-ตค.-19
ห้ามเข้า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 10-ตค.-19
ห้ามเข้า ขอส่งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข (อปท.) 09-ตค.-19
ห้ามเข้า แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อปท.) 09-ตค.-19
ห้ามเข้า การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐระยะที่ 2ฯ (อปท.) 09-ตค.-19
ห้ามเข้า รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มฯ (อปท.) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (อบต.สระแก้ว) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรัฐฯ (อปท.) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 (อบต.พญาวัง) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนฯ (อปท.) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือฯ (อปท.) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ทต.ซับสมอทอด) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น (อปท.) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ (อปท.) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ (อบต.กันจุ,สระแก้ว,หนองแจง) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินการสภาท้องถิ่น (อปท.) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2562 (อปท.) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. (อปท.) 08-ตค.-19
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 62 ไปพลางๆก่อน (อปท.) 03-ตค.-19
ห้ามเข้า แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ (อปท.) 03-ตค.-19
ห้ามเข้า แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2562 (อปท.) 03-ตค.-19
ห้ามเข้า เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 03-ตค.-19
ห้ามเข้า ตรวจสอบตำแหน่งสายบริหารว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ว่างเกิน 60 วัน (อปท.) 03-ตค.-19
ห้ามเข้า การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 (อปท.) 03-ตค.-19
ห้ามเข้า เปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0" (อปท.) 03-ตค.-19
ห้ามเข้า แนวทางในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ (อปท.) 03-ตค.-19
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design