บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 74 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์   [ 15/9/2560 15:58:44 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง   [ 14/9/2560 10:15:28 ]

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง   [ 25/8/2560 11:05:07 ]

ส่งประกาศสอบราคา   [ 16/8/2560 10:24:19 ]

ประกาศเผยแพร่การดำเนินการประมูลซ์้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ   [ 16/8/2560 10:21:25 ]

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์   [ 8/8/2560 15:22:12 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 8/8/2560 15:21:06 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 (อบต.บึงสามพัน) 20-ตค.-17
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (อบต.ซับสมอทอด) 20-ตค.-17
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2560 (อบต.กันจุ) 20-ตค.-17
ห้ามเข้า กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ...(อปท) 20-ตค.-17
ห้ามเข้า ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการใช้แรงงานเด็ก...(อปท) 20-ตค.-17
ห้ามเข้า ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก ปี 58 (อปท) 20-ตค.-17
ห้ามเข้า โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (e-LAAS)...(อปท) 20-ตค.-17
ห้ามเข้า การดำเนินการตามกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่น..(อปท) 20-ตค.-17
ห้ามเข้า การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม (อปท) 20-ตค.-17
ห้ามเข้า การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562...(อปท) 20-ตค.-17
ห้ามเข้า ขอเชิญประชุม (อปท.) 20-ตค.-17
ห้ามเข้า แจ้งส่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2560-2564... (อปท) 19-ตค.-17
ห้ามเข้า การระบาย และกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง(อปท) 19-ตค.-17
ห้ามเข้า สรุปการแจ้งขนส่งของเสียอันตราออกนอกบริเวณโรงงานโดยผู้ก่อกำเนิด เดือน ก.ย 60(อปท) 19-ตค.-17
ห้ามเข้า แจ้งส่งประกาศนียบัตร หลักสูตร วินัยเบื้องต้นสำหรับ ข้าราชการ...(อปท) 19-ตค.-17
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2560 (อบต.ซับไม้แดง) 19-ตค.-17
ห้ามเข้า ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯโดยไม่ถือเป็นวันลา...(อปท) 16-ตค.-17
ห้ามเข้า ขอสำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้าอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ..(อปท) 16-ตค.-17
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2560 (อบต.วังพิกุล) 16-ตค.-17
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงประมาณรายจ่ายงบปี 2560สถานีสูบน้ำ..(อปท) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดภาษี 12-ตค.-17
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง...(อปท) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูล...(อปท) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า การตวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (อปท) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร...(e-LAAS) (อปท) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ไม่เพียงพอ...(อบต.กันจุ,ศรีมงคล,สระแก้ว,หนองแจง) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข อปท..(อปท) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อปท) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์...(อบต.ทุกแห่ง) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 สวัสดิการทางสังคม...(อบต.หนองแจง) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์...(ทต.ซับสมอทอด) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี..(อปท) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ดำเนินโครงการก่อสร้าง...(อปท) 12-ตค.-17
ห้ามเข้า ด่วนมาก การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX ๓๐๐๐)...(อบต.ซับสมอทอด,อบต.หนองแจง) 12-ตค.-17
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design