บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 6 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์   [ 15/9/2560 15:58:44 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง   [ 14/9/2560 10:15:28 ]

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง   [ 25/8/2560 11:05:07 ]

ส่งประกาศสอบราคา   [ 16/8/2560 10:24:19 ]

ประกาศเผยแพร่การดำเนินการประมูลซ์้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ   [ 16/8/2560 10:21:25 ]

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์   [ 8/8/2560 15:22:12 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 8/8/2560 15:21:06 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่3 ประจำปี60 (อบต.วังพิกุล) 14-ธค.-17
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.สระแก้ว) 14-ธค.-17
ห้ามเข้า การจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บึงสามพัน (อปท.) 14-ธค.-17
ห้ามเข้า แจ้งการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) 13-ธค.-17
ห้ามเข้า แจ้งสรุปผลการประชุม ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 23 พ.ย. 60 (อปท.) 13-ธค.-17
ห้ามเข้า แจ้งประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้านราชการ...(อปท.) 13-ธค.-17
ห้ามเข้า แจ้งซ้อมแซ่มการปรับปรุงตำแหน่งปลัดเทศบาลจากระดับต้น เป็นระดับกลาง ตามบทเฉพาะกาล(ทต.ซับสมอทอด) 13-ธค.-17
ห้ามเข้า แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน...(อปท.) 13-ธค.-17
ห้ามเข้า ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์...(อปท.) 13-ธค.-17
ห้ามเข้า ขอให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภาษีป้ายของ บ.ปตท...(อปท.) 13-ธค.-17
ห้ามเข้า แจ้งรายงานการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (อปท.) 13-ธค.-17
ห้ามเข้า ขอเชิญประชุม (อปท.) 13-ธค.-17
ห้ามเข้า แนวทางวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ (อปท.) 12-ธค.-17
ห้ามเข้า การดำเนินงานโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"(อปท.) 12-ธค.-17
ห้ามเข้า กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมทางเภสัชในระบบชุดวิชา Module system...(อปท.) 08-ธค.-17
ห้ามเข้า ขอเชิญประชุม (อปท.) 08-ธค.-17
ห้ามเข้า ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง...(อปท.) 08-ธค.-17
ห้ามเข้า แจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ (อปภ.) 07-ธค.-17
ห้ามเข้า แจ้งคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ(อปท.) 07-ธค.-17
ห้ามเข้า กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2560 (อปท.) 07-ธค.-17
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม"การใช้บังคับกฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก...(อปท.) 07-ธค.-17
ห้ามเข้า การอนุมัติไปราชการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ จท.ปี2555 (อปท.) 07-ธค.-17
ห้ามเข้า การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อบต.สระแก้ว) 07-ธค.-17
ห้ามเข้า การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อบต.หนองแจง) 07-ธค.-17
ห้ามเข้า แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำ...(อบต.หนองแจง) 07-ธค.-17
ห้ามเข้า โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ท้องถิ่นสมัพันธ์อำเภอบึงสามพัน ครั้งที่ 10 ปีงบ 61 (อปท.) 07-ธค.-17
ห้ามเข้า การสำรวจข้อมูล อปท.ที่มีความพร้อมและประสงค์รับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ...(อปท.) 06-ธค.-17
ห้ามเข้า ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติในการบริหารงยประมาณรายจ่าย ปี61.....(นอภ.) 06-ธค.-17
ห้ามเข้า แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของปกครองท้องถิ่น(อปท.) 06-ธค.-17
ห้ามเข้า อนุญาตลาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ(อบต.กันจุ) 06-ธค.-17
ห้ามเข้า แจ้งสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท.(อปท.) 04-ธค.-17
ห้ามเข้า (เทศบาล) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ...(อบต.ทุกแห่ง) 04-ธค.-17
ห้ามเข้า สาธารณสุขอำเภอบึงฯ ขอแจ้งประเมินคุณภาพเครื่องพ่นสารเคมีและละออน้ำยา (อปท) 01-ธค.-17
ห้ามเข้า สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน...(อปท.) 01-ธค.-17
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design