บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นางสาวเมตตา  สินยบุตร
นายอำเภอบึงสามพัน

..............................นายสุรชัย  ไทยวัฒนาตระกูล
ประธานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ   [ 29/8/2562 10:01:51 ]

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ   [ 25/7/2562 10:30:29 ]

รับโอนพนักงานส่วนตำบล   [ 20/6/2562 10:01:17 ]

การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)   [ 21/11/2561 11:38:38 ]

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์   [ 15/9/2560 15:58:44 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง   [ 14/9/2560 10:15:28 ]

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง   [ 25/8/2560 11:05:07 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า (สสอ.)แจ้งแผนการเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นายกทต.ซับสมอทอด และนายกอบต.ทุกแห่ง) 21-พย.-19
ห้ามเข้า การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจำกัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (อบต.พญาวัง) 20-พย.-19
ห้ามเข้า ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ (อปท.) 19-พย.-19
ห้ามเข้า การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) (อปท.) 19-พย.-19
ห้ามเข้า การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (อปท.) 19-พย.-19
ห้ามเข้า การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบ 64ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน(อปท ) 19-พย.-19
ห้ามเข้า การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) (อปท.) 19-พย.-19
ห้ามเข้า การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบ 64 (อปท.) 19-พย.-19
ห้ามเข้า โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวปีงบ 64 (อปท.) 19-พย.-19
ห้ามเข้า เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (อปท.) 19-พย.-19
ห้ามเข้า การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 19-พย.-19
ห้ามเข้า โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อปท.) 19-พย.-19
ห้ามเข้า ขอเชิญประชุมผู้บริหารอปท.ครั้งที่11/2562 (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า ขอเชิญประชุมคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นผู้แทนในระดับจังหวัดฯ (ทต.ซับสมอทอด) 18-พย.-19
ห้ามเข้า สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบRabies One Data (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือ อปท. ส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 64 (อบต.บึงสามพัน) 18-พย.-19
ห้ามเข้า การขอรับงบประมาณรายจ่ายปีงบ 64โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ปีงบ 64 (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า การขอรับบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 64 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบ 63 (ทต.ซับสมอทอด) 18-พย.-19
ห้ามเข้า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบ 64 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า แจ้งรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในปี 2561 และปี 2562 (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศ การสรรหาผู้มีคุณูปการศึกษาของชาติฯ (อปท.) 18-พย.-19
ห้ามเข้า แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ (อปท.) 18-พย.-19
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design