บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อบต.กันจุ)   [ 20/4/2560 14:25:41 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบ 60 (ทต.ซับสมอทอด)   [ 18/4/2560 10:52:14 ]

ขอแจ้งประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโดมและอาคารเอนกประสงค์ศพด.ม.12   [ 10/4/2560 15:47:36 ]

ประกาศสอบราคา   [ 10/4/2560 15:45:49 ]

ประกาศเผยแพร่สอบราคา   [ 10/4/2560 15:41:46 ]

ขอส่งสำเนาประกาศสอบราคาและเอกสารราคาโครงการก่อสร้างโดมและอาคารเอนกประสงค์ศพด. ม.12   [ 13/3/2560 12:00:20 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   [ 13/3/2560 11:57:33 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (อปท.) 25-พค.-17
ห้ามเข้า ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...(อปท.) 25-พค.-17
ห้ามเข้า แจ้งยอดเก็บเงินประจำเดือน พ.ค.60 (อบต.ซับไม้แดง,กันจุ,วังพิกุล,พญาวัง,สระแก้วและบึงสามพัน) 25-พค.-17
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิยเยี้ยยังชีพที่ผิดพลาด...(อปท.) 25-พค.-17
ห้ามเข้า แจ้งรายชื่อโรงแรมที่พัก หมายเลขโทรศัพท์ อัตราค่าพัก เพื่อเข้าประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล...(อปท.) 25-พค.-17
ห้ามเข้า แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...(อปท.) 25-พค.-17
ห้ามเข้า แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์...(อปท.) 25-พค.-17
ห้ามเข้า การตรวจราชการของผู้ตรวชราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบ 60 ไตรมาส 3 (อปท.) 25-พค.-17
ห้ามเข้า ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...(อปท.) 25-พค.-17
ห้ามเข้า แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินของอปท. (อปท.) 25-พค.-17
ห้ามเข้า จัดส่งเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนหมาแมว (อปท.) 25-พค.-17
ห้ามเข้า การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของอปทภาคเรียนที่ 1/60 . (อปท.) 25-พค.-17
ห้ามเข้า แจ้งการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ปี 60 (อปท.) 24-พค.-17
ห้ามเข้า การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น (อปท.) 23-พค.-17
ห้ามเข้า การแจกจ่ายคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี 59 (อปท.) 23-พค.-17
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์การกระทำจากผู้ไม่หวังดีและเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน... (อปท.) 23-พค.-17
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 60 (อปท.) 23-พค.-17
ห้ามเข้า ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองมูลนิธิ to be number one ปี 2560 (อปท.) 23-พค.-17
ห้ามเข้า ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ...(อปท.) 23-พค.-17
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด คัดเลือกบุคลากรเป็นอาสาสมัครกีฬาและเป็นผู้นำออกกำลังกาย (อปท.) 23-พค.-17
ห้ามเข้า การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (อปท.) 23-พค.-17
ห้ามเข้า การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อปท.) 22-พค.-17
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.สระแก้ว) 22-พค.-17
ห้ามเข้า แจ้งประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแบบประเมิน LPA ปี 60 (เทศบาล) 19-พค.-17
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อปท.) 19-พค.-17
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด ขอรับการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับขยะ (อปท.) 19-พค.-17
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"...(อบต.ซับไม้แดง) 18-พค.-17
ห้ามเข้า ขอเชิญประชุมผู้บริหารอปท. ครั้งที่2/60 (อปท.) 17-พค.-17
ห้ามเข้า การปฏิบัติตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (อปท.) 17-พค.-17
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กระจายอำนาจ...(อปท.) 17-พค.-17
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (อปท.) 17-พค.-17
ห้ามเข้า แจ้งซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของปอท.ปีงบ 60 (อปท.) 17-พค.-17
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธืการเข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเมืองสู่สังคมสีเขียว"...(อปท.) 16-พค.-17
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์โครงสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนาอาสาสมัครแห่งสันติภาพสหรัฐอเมริกา (อปท.) 16-พค.-17
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design