บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 65 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นางสาวเมตตา  สินยบุตร
นายอำเภอบึงสามพัน

..............................นายสุรชัย  ไทยวัฒนาตระกูล
ประธานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์   [ 15/9/2560 15:58:44 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง   [ 14/9/2560 10:15:28 ]

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง   [ 25/8/2560 11:05:07 ]

ส่งประกาศสอบราคา   [ 16/8/2560 10:24:19 ]

ประกาศเผยแพร่การดำเนินการประมูลซ์้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ   [ 16/8/2560 10:21:25 ]

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์   [ 8/8/2560 15:22:12 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 8/8/2560 15:21:06 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ...(อปท.) 19-กค.-18
ห้ามเข้า การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง (อปท.) 19-กค.-18
ห้ามเข้า การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ...(อปท.) 19-กค.-18
ห้ามเข้า การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อปท.) 19-กค.-18
ห้ามเข้า การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร เพื่อเข้ารับรางวัลค่าของแผ่นดิน (อปท.) 19-กค.-18
ห้ามเข้า แจ้งให้อปท.บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี...(อปท.) 19-กค.-18
ห้ามเข้า ขอเชิญประชุม (อปท.) 19-กค.-18
ห้ามเข้า (สาสุขฯ)ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่นวัตกรรมและขยายผลพื้นที่...(อบต.บึงสามพัน,หนองแจง) 18-กค.-18
ห้ามเข้า โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานขรก.หรือพนง.ครู ปีงบ 61 (อปท.) 18-กค.-18
ห้ามเข้า การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดอปท. (อปท.) 18-กค.-18
ห้ามเข้า การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (อปท.) 18-กค.-18
ห้ามเข้า แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ (อปท.) 18-กค.-18
ห้ามเข้า ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย (อปท.) 17-กค.-18
ห้ามเข้า การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเกี่ยวกับงานเพื่อขจัดความหิวโหย (อปท.) 17-กค.-18
ห้ามเข้า ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" (อปท.) 17-กค.-18
ห้ามเข้า แจ้งการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า แจ้งประชาสัมพันธ์อัตราว่างที่ใช้ในการเลือกอปท. ที่ประสงค์แต่งตั้งฯ (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ ... (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 61 (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก DSPM (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า การอบรมผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงานก.พ. (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 49" (อบต.ซับสมอทอด) 13-กค.-18
ห้ามเข้า โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 71" (ทต.ซับสมอทอด) 13-กค.-18
ห้ามเข้า การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า แจ้งอปท.เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูต้นแบบฯ (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า แจ้งสำรวจงานวิจัยของอปท.ในเขตพื้นที่(ตามแบบสำรวจ)(อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า แจ้งอปท.ที่เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 3-10 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบ 62 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตราการสำคัญการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (อปท.) 13-กค.-18
ห้ามเข้า แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 5 (อปท.) 12-กค.-18
ห้ามเข้า แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.เดือนมิ.ย.61 (อปท.) 12-กค.-18
ห้ามเข้า การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบ 62 เงินอุดหนุนผู้พิการ...(อปท.) 12-กค.-18
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) (อปท.) 12-กค.-18
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design